Venkatesh & Trisha - Adavari Matalaku Ardhale Verule Venkatesh & Meghana Naidu - Adavari Matalaku Ardhale Verule Venkatesh - Adavari Matalaku Ardhale Verule