Manish Malhotra & Priyanka Chopra Manish Malhotra & Priyanka Chopra Aanchal Kumar