Manish Malhotra & Priyanka Chopra Priyanka Chopra Manish Malhotra & Priyanka Chopra