Sara Khan, Ajaz Khan Shweta Khanduri, Pushpendra Singh Sandeep Shukla, Sara Khan