Ajaz Khan Sara Khan, Ajaz Khan Shweta Khanduri, Pushpendra Singh