Vir Das, Shivangi R Kashyap Kavi Shastri, Vega Tamotia, Vir Das, Anindita Nayar Shivangi R Kashyap