Nagma, Krishna Hedge, Vishal Bhagat Ashok Singh, Nagma, Akbar Khan, Krishna Hedge, Rani Poddar, Dharmendra Kumar 6th R K Excellence Awards 2012