Bumpy, Taaha Shah, Ram Sampat & Shraddha Kapoor Bumpy Bumpy, Taaha Shah & Shraddha Kapoor