Jesse Randhawa & Sandip Soparkar Parvati Sehgal & Kalpana Bora Aishwarya Sakhuja